Display # 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และบริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด เข้าเยี่ยมชมการให้บริการ
ประชุมสมัชชาสมาชิกของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ศูนย์ TTRS ได้เข้าร่วมงานสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555
มหกรรมสื่อสร้างสรรค์ Smart For Life สื่อใหม่วัยดิจิตอล
มหกรรมเสริมสร้างการเข้าถึงสิทธิและอาชีพคนพิการ
TTRS ได้รับเกียรติเข้าร่วมในงาน “วันมหัศจรรย์แห่งรัก”
การประชุมระดมสมองผู้บริโภคบริการถ่ายทอดการสื่อสาร สำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด
ผู้บริหาร ล่ามภาษามือและเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินล่ามภาษามือ”
"ปัญหาของผู้พิการทางการได้ยิน" จะหมดไป
เปิดศูนย์ TTRS-R ช่วยเหลือคนหูหนวก ร้องทุกข์น้ำท่วม
 • ติดต่อ TTRS

  02-434-0208-9
 • SMS

  086-000-5055
 • แอปพลิเคชัน

  iOSและAndroid

 • ติดต่อ TTRS ฉุกเฉิน

  1412 กด 1

 • SMS ฉุกเฉิน

  086-000-5055

 • แอปพลิเคชันฉุกเฉิน

  iOSและAndroid