Display # 
คณะครูจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปภัมภ์ให้เกียรติมาเยี่ยมชมTTRS
อบรมการใช้บริการฉุกเฉิน 1669 ผ่าน TTRS ที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
รมต.ชัชชาติลั่นระฆังเปิดโครงการนำร่องเพื่อคนพิการของการรถไฟฯ
Miss Deaf Thailand World 2013
TTRS ได้รับรางวัลสาขาการทำงานเพื่อสังคม งาน Innovation Thailand
การประขุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลก ครั้งที่ 8 (The World Blind Union 8 th General assembly;WBUGA) และสมัชชาสภาระหว่างงประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการการการเห็น (International Council for Education of People with Visual Impairment General Assemly:ICEVIGA)
งานวันคนพิการ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2555
หนูน้อยยุคใหม่ใส่ใจ ICT
งาน ITU Asia - Pacific Regional Development Forum
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-2559”
 • ติดต่อ TTRS

  02-434-0208-9
 • SMS

  086-000-5055
 • แอปพลิเคชัน

  iOSและAndroid

 • ติดต่อ TTRS ฉุกเฉิน

  1412 กด 1

 • SMS ฉุกเฉิน

  086-000-5055

 • แอปพลิเคชันฉุกเฉิน

  iOSและAndroid