7. โรงพยาบาล 6 แห่ง

1)    ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
2)    โรงพยาบาลพิจิตร
3)    โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
4)    โรงพยาบาลมหาสารคาม
5)    โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
6)    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี