5. มูลนิธิ-ชมรม 15 แห่ง

1)    มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
2)    มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ(ชลบุรี)
3)    สถานสงเคาระห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
4)    สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์
5)    สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
6)    สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร
7)    ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงใหม่
8)    ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม
9)    ชมรมคนหูหนวกจังหวัดร้อยเอ็ด
10)    ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสกลนคร
11)    ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตรัง
12)    ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสงขลา
13)    ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสิงห์บุรี
14)    ชมรมคนหูหนวกจังหวัดราชบุรี
15)    สมาคมคนหูหนวกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา