1. สถานศึกษา 52 แห่ง จำนวน 52 ตู้

1)    โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
2)    โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
3)    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
4)    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
5)    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
6)    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
7)    โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
8)    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
9)    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
10)    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
11)    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
12)    โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์
13)    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
14)    โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ(ลพบุรี)
15)    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
16)    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
17)    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
18)    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
19)    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
20)    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี(ลำปาง)
21)    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
22)    โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
23)    โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
24)    โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
25)    โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
26)    โรงเรียนสุนทรวิจิตร (จ.นครพนม)
27)    โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
28)    โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
29)    วิทยาลัยดอนบอสโก
30)    วิทยาลัยราชสุดา
31)    วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชลบุรี
32)    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม
33)    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
34)    วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
35)    กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง (วิทยาเขตศาลายา)
36)    ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก
37)    ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว
38)    ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนราธิวาส
39)    ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปัตตานี
40)    ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดยะลา
41)    ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุโขทัย
42)    ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดระนอง
43)    ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมหาสารคาม
44)    ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน
45)    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
46)    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
47)    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
48)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
49)    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
50)    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จ.พิษณุโลก)
51)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
52)    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (คณะศิลปกรรมศาสตร์)